ul. Wileńska 10/1, 59-220 Legnica

+48 76 307 07 84 +48 661 77 99 69
zlobek@maliodkrywcy.legnica.pl

STRONA GŁÓWNA

PRZEDSZKOLE ŻŁOBEK KONTAKT

PRZEDSZKOLE MONTESSORI

Mali Odkrywcy Przedszkole Montessori zostaje stworzone z miłości i szacunku do dziecka. Dzieci doświadczają radości ze współdziałania w grupie zróżnicowanej wiekowo.
Starsi uczą się dbać o młodszych. Młodsze dzieci wzorują się na starszych.

Stawiamy na wzajemną pomoc, bez egoistycznej rywalizacji.

Uczymy koncentracji i wyciszenia – podczas typowych zajęć przedszkolnych wprowadzane są tzw. lekcje ciszy, podczas których dzieci wyciszają się i koncentrują np. spacer po sali z dzwoneczkiem w dłoni.

Nauczyciel nie narzuca dziecku tego czym powinno się interesować.

To dziecko podąża własnym tempem edukacyjnym, a dorosły jest jego towarzyszem i opiekunem.

Sale przedszkolne wyposażone są w specjalistyczne pomoce edukacyjne (materiał Montessori), które rozwijają wszechstronne umiejętności dziecka i doskonale przygotowują do edukacji szkolnej. Wszystkie materiały są uporządkowane i łatwo dostępne.

Szanujemy indywidualność każdego dziecka. Kładziemy nacisk na rozpoznawanie i realizowanie jego potrzeb rozwojowych, a nie na jednolity dla grup wiekowych plan nauczania.

Nauczanie skoncentrowane jest na dziecku i wzbudzaniu jego motywacji, a nie na karach i nagrodach.

W grupach mieszanych wiekowo dzieci uczą się obserwując pracę innych – pośrednio lub bezpośrednio – nie dzielimy dzieci wiekowo dla wygody nauczyciela i programu.

Dzieci uczą się we własnym tempie, często same decydują, kiedy zakończyć pracę i jak daleko zgłębić dany temat.
Dzieci uczą się na drodze praktycznego działania, a nauczyciel towarzyszy im w odkrywaniu.


Do Mali Odkrywcy Przedszkole Montessori przyjmujemy rodziny, które chcą wychowywać swoje dzieci zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori.

Oznacza to, że rodzice wspólnie z nami chcą:

 - rozwijać samodzielność dziecka

 - uczyć dziecko szacunku dla innych ludzi

 - respektować wolność wyboru dziecka w granicach szacunku dla innych ludzi

 - podążać za indywidualnymi potrzebami dziecka i uczyć się razem z nim

 - współpracować ze społecznością przedszkola tzn. brać czynny udział w spotkaniach, szkoleniach i hospitacjach, których celem jest lepsze zrozumienie potrzeb własnego dziecka, a także możliwości jego rozwoju


Pedagogika Montessori jest odkryciem prawdziwej natury dziecka.  Akceptujemy dziecko takie jakim jest na danym etapie rozwoju. Podążamy za jego naturalnym rozwojem.

Celem naszej pracy jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły i przekonanego o swoich wartościach młodego człowieka,

poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach ze światem przyrodniczym, społecznym i kulturowym.
Poprzez edukację w środowisku Montessori pragniemy ukształtować w dziecku:
- odwagę w myśleniu i w działaniu
- niezależność w myśleniu i w działaniu
- odpowiedzialność za siebie, innych oraz za otoczenie
- szacunek do siebie, innych oraz do otoczenia
- umysł otwarty na poznawanie świata i odkrywanie siebie
- umiejętność współistnienia z innymi w zgodzie z sobą, nie koniecznie w duchu rywalizacji
- kreatywność, czyli umiejętność poszukiwania rozwiązań dla swoich problemów i pytań
- świadomość siebie, swoich mocnych i słabych stron
- przekonane o swojej wartości, wiara we własne możliwości
Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej MEN.
Realizujemy program poprzez pracę z montessoriańskim materiałem rozwojowym, w czasie swobodnej pracy dzieci oraz zajęć w kręgu dla całej grupy.
Dzieci uczą się pracować uważnie w ciszy i koncentrować się na wybranych zadaniach. Używają do tego odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych Montessori.
Główne działy edukacji Montessori:
- życie codzienne - przygotowanie dziecka do życia, praca nad samodzielnością, samoobsługa - jedzenie, ubieranie się, koordynacja i harmonia ruchu, samodzielne korzystanie z toalety itp.
- sensoryka - doskonalenie zmysłów wzroku, dotyku, słuchu, węchu i smaku, przygotowanie do aktywności w dziedzinie matematyki, języka, kultury
- edukacja matematyczna - doświadczanie pojęć matematycznych poprzez zabawę konkretnymi materiałami edukacyjnymi, rozwój „matematycznego umysłu”, poznanie prawdziwej natury operacji arytmetycznych
- edukacja językowa - wzbogacanie słownictwa, przygotowanie do czytania i pisania, sensoryczne i dźwiękowe rozpoznawanie liter, czytanie ze zrozumieniem
- edukacja kulturowa - geografia fizyczna, botanika, zoologia, historia, astronomia, ekologia, wielokulturowość


mgr Ewelina Wiercińska - NAUCZYCIEL / WŁAŚCICIEL

Pedagog. Dyplomowany nauczyciel Montessori. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel pedagogiki Montessori w Polskim Instytucie Montessori. Od 2012 pracuję według metody Marii Montessori. Posiadam dyplom ukończenia Treningu Skutecznego Rodzica wg metody komunikacji dr Thomasa Gordona.

Właścicielka przedszkola Montessori w Legnicy

mgr Dorota Tersa - NAUCZYCIEL

Pedagog. Dyplomowany nauczyciel Montessori. Ukończyłam studnia podyplomowe na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam podczas licznych praktyk i staży w przedszkolach, Domach Dziecka oraz w ramach wolontariatu OHP. Od 2015 roku pracuję według metody Marii Montessori.


Anna Frączyk - ASYSTENT PEDAGOGICZNY
Dyplomowany asystent Montessori.
Aktualnie studiuję Pedagogikę - kierunek Wychowanie przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna. Od 2019 pracuję według metody Marii Montessori.
W pracy z dziećmi najbardziej cieszę się z faktu, że towarzyszę im w tak ważnym okresie ich życia, kiedy kształtuje się ich osobowość. Z wielką radością obserwuję, jakimi wielkimi – małymi ludźmi są! Prywatnie lubię wycieczki, długie spacery i książki z przesłaniem.


mgr Julita Lichosyt - NAUCZYCIEL

Pedagog. Dyplomowany nauczyciel Montessori. Ukończyłam studia I stopnia na kierunku pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz studia II stopnia na kierunku pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną, a także studia podyplomowe w zakresie nauczania plastyki i wiedzy o kulturze. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk w przedszkolach oraz szkołach, jak również pracując jako wychowawca klasy pierwszej w szkole podstawowej w Legnicy.  Prywatnie jestem mamą ekspresyjnego Antosia w wieku przedszkolnym. Praca z dziećmi każdego dnia uczy mnie czegoś nowego, a największą radość dają zaciekawione spojrzenia przedszkolaków.


mgr Aneta Hofman - NAUCZYCIEL
Pedagog. Dyplomowany asystent Montessori. Ukończyłam studia I i II stopnia na kierunku Pedagogika - Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam odbywając liczne praktyki w przedszkolach oraz szkołach. W życiu prywatnym jestem mamą małej Julki. Aktualnie ze względu na swoje zainteresowania związane z pedagogiką Montessori jestem w trakcie studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Zawodowej we Wrocławiu. Wyznaję zasadę, że praca z dziećmi każdego dnia uczy widzieć świat piękniejszym, cieszyć się z małych rzeczy i otwierać się na nowe wyzwania i możliwości. Największą radością jest dla mnie możliwość przyczynienia się do indywidualnego rozwoju każdego z dzieci w naszej grupie.


mgr Marta Naumowicz - NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Certyfikowany nauczyciel języka angielskiego. Ukończyłam studnia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli. Aktualnie studiuję pedagogikę - kierunek wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Od 2020 pracuję według metody Marii Montessori. Uwielbiam podróżować, odwiedziłam już wiele pięknych miejsc na świecie, a pasją i chęcią poznawania nowych kultur oraz otwartością na świat staram się zarazić moich małych podopiecznych. Wyznaję, że wiara w drugiego człowieka i jego wielopoziomowy rozwój na pierwszych etapach edukacji są niepodważalnymi dominantami jego szczęścia w dorosłym życiu. Każdy z nas w pewnym stopniu na zawsze pozostaje dzieckiem.


Marta Słowińska - POMOC NAUCZYCIELA
Nieocenione wsparcie dla nauczycieli. Czuwa nad pięknem, ładem oraz pełnymi brzuszkami naszych dzieci.


Monika Pękala - POMOC NAUCZYCIELA
Nieocenione wsparcie dla nauczycieli. Czuwa nad pięknem, ładem oraz pełnymi brzuszkami naszych dzieci.


LOGOPEDA

Zajęcia logopedyczne prowadzone są przez Panią Annę Orzechowską

https://www.facebook.com/Logopeda-Anna-Orzechowska-592941397719009/


PSYCHOLOG PRZEDSZKOLNY

Wsparcie psychologiczne prowadzone jest przez Panią mgr Sylwie Warchoł-Plucińską

https://www.facebook.com/psychologdzieciecysylwiawarcholplucinska/

 


GIMNASTYKA / JOGA

Zajęcia gimnastyczne z elementami jogi prowadzone są przez Holi Holi Joga Natalia Zabłocka

https://www.facebook.com/holiholijoga

GALERIA