Mali Odkrywcy

Przedszkole Montessori

Mali Odkrywcy Przedszkole Montessori

+48 76 307 07 84 +48 661 77 99 69
przedszkole@maliodkrywcy.legnica.pl

STRONA GŁÓWNA

PRZEDSZKOLE GALERIA KONTAKT

PRZEDSZKOLE MONTESSORI

Mali Odkrywcy Przedszkole Montessori zostaje stworzone z miłości i szacunku do dziecka.

Dzieci doświadczają radości ze współdziałania w grupie zróżnicowanej wiekowo.
Starsi uczą się dbać o młodszych. Młodsze dzieci wzorują się na starszych.


Stawiamy na wzajemną pomoc, bez egoistycznej rywalizacji.


Uczymy koncentracji i wyciszenia – podczas typowych zajęć przedszkolnych wprowadzane są tzw. lekcje ciszy, podczas których dzieci wyciszają się i koncentrują np. spacer po sali z dzwoneczkiem w dłoni.


Nauczyciel nie narzuca dziecku tego czym powinno się interesować.

To dziecko podąża własnym tempem edukacyjnym, a dorosły jest jego towarzyszem i opiekunem.


Sale przedszkolne wyposażone są w specjalistyczne pomoce edukacyjne (materiał Montessori), które rozwijają wszechstronne umiejętności dziecka i doskonale przygotowują do edukacji szkolnej. Wszystkie materiały są uporządkowane i łatwo dostępne.


Szanujemy indywidualność każdego dziecka. Kładziemy nacisk na rozpoznawanie i realizowanie jego potrzeb rozwojowych, a nie na jednolity dla grup wiekowych plan nauczania.


Nauczanie skoncentrowane jest na dziecku i wzbudzaniu jego motywacji, a nie na karach i nagrodach.


W grupach mieszanych wiekowo dzieci uczą się obserwując pracę innych – pośrednio lub bezpośrednio – nie dzielimy dzieci wiekowo dla wygody nauczyciela i programu.

 

Dzieci uczą się we własnym tempie, często same decydują, kiedy zakończyć pracę i jak daleko zgłębić dany temat.
 

Dzieci uczą się na drodze praktycznego działania, a nauczyciel towarzyszy im w odkrywaniu.


Do Mali Odkrywcy Przedszkole Montessori przyjmujemy rodziny, które chcą wychowywać swoje dzieci

zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori.

Oznacza to, że rodzice wspólnie z nami chcą:

- rozwijać samodzielność dziecka

- uczyć dziecko szacunku dla innych ludzi

- respektować wolność wyboru dziecka w granicach szacunku dla innych ludzi

- podążać za indywidualnymi potrzebami dziecka i uczyć się razem z nim

- współpracować ze społecznością przedszkola tzn. brać czynny udział w spotkaniach, szkoleniach i hospitacjach, których celem jest lepsze zrozumienie potrzeb własnego dziecka, a także możliwości jego rozwoju


Pedagogika Montessori  jest odkryciem prawdziwej natury dziecka.  Akceptujemy dziecko takie jakim jest

na danym etapie rozwoju. Podążamy za jego naturalnym rozwojem.

Celem naszej pracy jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły i przekonanego o swoich wartościach młodego człowieka,

poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach ze światem przyrodniczym, społecznym i kulturowym.

Poprzez edukację w środowisku Montessori
pragniemy ukształtować w dziecku:

-
odwagę w myśleniu i w działaniu

-
niezależność w myśleniu i w działaniu

-
odpowiedzialność za siebie, innych oraz za otoczenie

-
szacunek do siebie, innych oraz do otoczenia

-
umysł otwarty na poznawanie świata i odkrywanie siebie

-
umiejętność współistnienia z innymi w zgodzie z sobą, nie koniecznie w duchu rywalizacji

-
kreatywność, czyli umiejętność poszukiwania rozwiązań dla swoich problemów i pytań

-
świadomość siebie, swoich mocnych i słabych stron

-
przekonane o swojej wartości, wiara we własne możliwości

Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na
podstawie programowej MEN.

Realizujemy program poprzez pracę z montessoriańskim materiałem rozwojowym, w czasie swobodnej pracy dzieci oraz zajęć w kręgu dla całej grupy.

Dzieci uczą się pracować uważnie w ciszy i koncentrować się na wybranych zadaniach. Używają do tego odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych Montessori.

Główne działy edukacji Montessori:

-
życie codzienne - przygotowanie dziecka do życia, praca nad samodzielnością, samoobsługa - jedzenie, ubieranie się, koordynacja i harmonia ruchu, samodzielne korzystanie z toalety itp.

-
sensoryka - doskonalenie zmysłów wzroku, dotyku, słuchu, węchu i smaku, przygotowanie do aktywności w dziedzinie matematyki, języka, kultury

-
edukacja matematyczna - doświadczanie pojęć matematycznych poprzez zabawę konkretnymi materiałami edukacyjnymi, rozwój „matematycznego umysłu”, poznanie prawdziwej natury operacji arytmetycznych

-
edukacja językowa - wzbogacanie słownictwa, przygotowanie do czytania i pisania, sensoryczne i dźwiękowe rozpoznawanie liter, czytanie ze zrozumieniem

-
edukacja kulturowa - geografia fizyczna, botanika, zoologia, historia, astronomia, ekologia, wielokulturowość

 

 


mgr EWELINA WIERCIŃSKA - NAUCZYCIEL / WŁAŚCICIEL

Pedagog, Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej.
Od 2012 pracuję według metody Marii Montessori. Doświadczenie jako nauczyciel - wychowawca zdobyłam

w jednym z Przedszkoli Dolnośląskiego Centrum Montessori, podlegającego pod Polski Instytut Montessori.

Posiadam dyplom ukończenia Treningu Skutecznego Rodzica wg metody komunikacji dr Thomasa Gordona.

Właścicielka przedszkola Montessori w Legnicy

mgr DOROTA TERSA - NAUCZYCIEL

 Pedagog. Ukończyłam studnia podyplomowe na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam podczas licznych praktyk i staży w Przedszkolach,

Domach Dziecka oraz w ramach wolontariatu OHP.

Od 2015 roku pracuję według metody Marii Montessori.


mgr ESTERA KĘDZIORA - NAUCZYCIEL

 Pedagog. Ukończyłam studia I stopnia na kierunku Resocjalizacja i Pomoc Postpenitencjarna oraz studia II stopnia na kierunku Pedagogika- Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobyłam odbywając praktyki studenckie, wyjeżdżając na kolonie w charakterze Instruktora kulturalno-oświatowego oraz w pracy w Przedszkolu Integracyjnym, co potwierdziło, że praca z dziećmi to moja pasja.


JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez Nauczycieli Szkoły Językowej Fischer z Legnicy.

https://www.fischer.edu.pl/


LOGOPEDA

Zajęcia logopedyczne prowadzone są przez Panią Karinę Butkiewicz z LOG-MED

http://www.log-med.com.pl/

https://www.facebook.com/logmedlegnica/